Baiba Kepe

IZGLĪTĪBA:

2018 LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Tālākizglītības kursi “Pirmsskolas saturs un didaktika”

2012- 2014 RPIVA Profesionālais maģistra grāds dejas pedagoģijā

2008-2012 RPIVA Profesionālais bakalaura grāds izglītībā, deju un ritmikas skolotāja kvalifikācija

2000-2008 Valmiers valsts ģimnāzija

PAPILDUS IZGLĪTĪBA

2000-2006 Sporta deju studija “Saltāre”

2000-2008 Tautas deju kolektīvs Pērkonītis

2009-2016 Tautas deju ansamblis Vektors

2016 Profesionālās pilnveides programma “Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā”

2019  Profesionālās pilnveides programma “Pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku profesionālās kapacitātes stiprināšana sadarbībai ar kolēģiem un vecākiem, nodrošinot bērnu vajadzībām atbilstošu atbalstu, sociāli psiholoģisku problēmu agrīnai identificēšanai un risināšanai”

2019 Tālākizglītības kursi  “Metodiskais atbalsts sporta nodarbību organizesanā PII”

2018 Tālākizglītības kursi “Metodiskais atbalsts sporta nodarbību organizesanā PII”

2012, 2011, 2009 Profesionālās kompetences pilnveides programma “Aktualitātes un novitātes tautas un mūsdienu deju mācīšanas metodikā”

DARBA PIEREDZE

2020  Agra Daņiļeviča deju skola

2018 – šobrīd Rīgas 262.PII tautas deja pulciņa vadītāja

2018- šobrīd Rīgas 123. PII sporta skolotāja

2016-šobrīd Rīgas 123. PII tautas deju pulciņa vadītāja

2013-šobrīd LSPA viesasitente

2015-2017 RTU mūsdienu deju studijas vadītāja

2011-2018 Rīgas 169.PII tautas deju pulciņa vadītāja

2009-2017 RKV Tautas dejas un mūsdienu deju pulciņa vadītāja